Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. poz. 369), do zadań biblioteki pedagogicznej należy:

  • organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
  • organizowanie i prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania tymi bibliotekami,
  • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy oraz samokształcenia dla nauczycieli.
Loader

W ramach wspomagania pracy szkół i placówek oświatowych Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku proponuje różne formy wspierania pracy szkół i placówek oświatowych:

   • gromadzenie literatury specjalistycznej z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki,
   • opracowywanie zestawień bibliograficznych na określony przez placówkę/szkołę  temat,
   • konsultacje dla nauczycieli z zakresu organizacji i zarządzania biblioteki szkolnej,
   • wymianę doświadczeń w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli,
   • warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli,
   • otwarte zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży na różnych etapach nauczania,
   • konferencje edukacyjne, konkursy, programy edukacyjne dla nauczycieli i uczniów.

Szczegółowe informacje o podejmowanych przez bibliotekę działaniach zamieszczane są w działach Aktualności i Wspomaganie szkół i placówek oświatowych.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie