Wydział Udostępniania

Zachęcamy do wypożyczania książek, czytania prasy, czasopism, oglądania wystaw, korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu.

Organizuje i prowadzi wspomaganie szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz wspomaganie bibliotek szkolnych poprzez m.in.:

Loader
 • udostępnianie książekczasopism oraz zbiorów multimedialnych z zasobu bibliotecznego
 • realizację usług bibliotecznych takich, jak m.in.: wypożyczeń międzybibliotecznych, rezerwacji zbiorów, nieodpłatnego dostępu do edukacyjnych zasobów Internetu
 • obsługę baz czytelniczych on-line, m.in.: IBUK Libra, ACADEMICA i in.
 • udzielanie użytkownikom porad bibliotecznych (także telefonicznie i mailowo)
 • prowadzenie indywidualnych oraz grupowych edukacyjnych projekcji filmowych
 • skanowanie fragmentów zbiorów bibliotecznych
 • analizowanie potrzeb czytelniczych i edukacyjnych użytkowników
 • prowadzenie instruktażu merytorycznego, w tym wspieranie w organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych, szczególnie w zakresie pracy wydziału
 • gromadzenie i udostępnianie informacji pedagogicznej
 • inspirowanie, promowanie i prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; programów wspierających edukację
 • prowadzenie działalności promocyjnej dot. funkcjonowania wydziału w placówkach oświatowych, opiekuńczo–wychowawczych, urzędach i instytucjach na terenie miasta Słupska i regionu
 • promowanie materiałów bibliotecznych poprzez m.in. przygotowywanie wystaw, informacji na stronę www, itp.
 • organizowanie Pomorskiego Konkursu Literackiego dla Nauczycieli
 • organizowanie konferencji z cyklu Ekologia informacji – jako partner Biblioteki Akademii Pomorskiej w Słupsku

Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Tu tworzymy wirtualny katalog i gromadzimy realny księgozbiór.

Organizuje i prowadzi wspomaganie szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz wspomaganie bibliotek szkolnych poprzez m.in.:

Loader
 • gromadzenie i uzupełnianie księgozbioru oraz zbiorów multimedialnych zgodnie z profilem biblioteki i założeniami realizowanej polityki oświatowej państwa
 • wykorzystywanie innych metod wzbogacania zbiorów: pozyskiwanie darczyńców i sponsorów, wymiana zbiorów
 • kształtowanie struktury zbiorów placówki zgodnie z analizą potrzeb czytelniczych  i edukacyjnych w celu skutecznej realizacji polityki oświatowej państwa i regionu
 • analizowanie potrzeb placówek oświatowych, w tym nauczycieli, wynikających ze stawianych im wymagań w zakresie organizacji kształcenia i wychowania, nadzoru pedagogicznego, zarządzania szkołą oraz działających sieci współpracy i samokształcenia, a także potrzeb innych instytucji wspierających rozwój szkół i przedszkoli
 • współtworzenie katalogu centralnego polskich bibliotek naukowych i akademickich w ramach współpracy z NUKAT
 • analizowanie potrzeb czytelniczych i edukacyjnych użytkowników
 • prowadzenie instruktażu merytorycznego, w tym wspieranie w organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych, szczególnie w zakresie pracy wydziału
 • gromadzenie i udostępnianie informacji pedagogicznej
 • inspirowanie, promowanie i prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; programów wspierających edukację
 • promowanie materiałów bibliotecznych poprzez m.in. przygotowywanie wystaw, informacji na stronę www, itp.

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

W naszym Wydziale pomożemy Ci rozwiać wszelkie bibliotekarskie wątpliwości.

Organizuje i prowadzi wspomaganie szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz wspomaganie bibliotek szkolnych poprzez m.in.:

Loader
 • tworzenie baz zasobów informacyjnych m.in.: opisów bibliograficznych artykułów z czasopism i wybranych książek gromadzonych w PBW
 • sporządzanie zestawień bibliograficznych dla instytucji oświatowych, nauczycieli oraz czytelników indywidualnych
 • udzielanie informacji i porad w zakresie posługiwania się warsztatem informacyjnym biblioteki
 • udzielanie użytkownikom kompleksowej pomocy w poszukiwaniu źródeł informacji
 • inspirowanie, promowanie i prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; programów wspierających edukację
 • koordynowanie działalności informacyjnej biblioteki
 • współorganizowanie wydarzeń edukacyjnych dla nauczycieli, w tym głównie nauczycieli-bibliotekarzy
 •  wspomaganie bibliotek szkolnych, w tym głównie w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną poprzez m.in.: prowadzenie indywidualnego instruktażu dot. organizacji i zarządzania biblioteką szkolną, w zakresie pracy wydziału
 • współorganizowanie działań mających na celu aktywizację czytelniczą różnych grup użytkowników placówki, w tym przede wszystkim nauczycieli i uczniów poprzez m.in.: inicjowanie i organizowanie wystaw, spotkań autorskich i innych wydarzeń promujących książkę i czytelnictwo
 • współpracę z innymi instytucjami w realizacji działań statutowych biblioteki, w tym m.in.: z placówkami oświatowymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami kulturalnymi i stowarzyszeniami

Wydział Wspomagania Edukacji

Wspomagamy placówki oświatowe miasta Słupska i regionu oraz nauczycieli i bibliotekarzy w realizacji ich zadań statutowych.

Organizuje i prowadzi wspomaganie szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz wspomaganie bibliotek szkolnych poprzez m.in.:

Loader
 • prowadzenie i koordynowanie zajęć edukacyjnych i programów realizowanych w bibliotece
 • koordynowanie prowadzenia sieci nauczycieli-bibliotekarzy w województwie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli miasta Słupska i regionu
 • organizowanie lub współorganizowanie konferencji i seminariów bibliotecznych, warsztatów metodycznych i szkoleniowych dla nauczycieli, w tym głównie nauczycieli-bibliotekarzy
 • wspomaganie bibliotek szkolnych, w tym głównie w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną poprzez m.in. prowadzenie indywidualnego instruktażu dot. organizacji i zarządzania biblioteką szkolną
 • kreowanie, współorganizowanie i realizowanie działań mających na celu aktywizację czytelniczą różnych grup użytkowników biblioteki, w tym przede wszystkim nauczycieli i uczniów poprzez m.in.: inicjowanie i organizowanie wystaw, spotkań autorskich i innych wydarzeń promujących książkę i czytelnictwo
 • współpracowanie z innymi komórkami organizacyjnymi biblioteki i instytucjami w realizacji działań statutowych biblioteki, w tym m.in.: z placówkami oświatowymi, instytucjami kształcącymi i doskonalącymi nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami kulturalnymi i stowarzyszeniami
 • organizowanie Pomorskiej Wiosny Literackiej

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie