II Słupski Patrol Szkół Mundurowych

Stowarzyszenie Oświatowo- Wychowawcze "Mechanik"

zaprasza na zawody

 

 organizowane pod patronatem

 

Szkoły Policji w Słupsku

Komendy Miejskiej Policji w Słupsku

przy wsparciu i pomocy

Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych  im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku

Ośrodka Sportu i Rekreacji im. T. Gwiżdża w Słupsku

Szkoły Przetrwania Rats Słupsk

 Jar-Mix Militaria

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku

Miejskiej Biblioteki Publicznej  im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku

 

Słupsk 2014

 

A.   Cele

1.      Promowanie wśród młodzieży postaw  ukierunkowanych na dyscyplinę, samodzielność i kreatywność w realizowaniu zadań przygotowujących do przyszłej pracy min. w policji, wojsku, straży granicznej.

2.      Zapewnienie jak najwyższego poziomu intelektualnego i sprawnościowego, przygotowującego młodzież do przyszłej pracy w policji.

3.      Rywalizacja zespołów w zakresie umiejętności sportowo – obronnych.

 

B.   Założenia organizacyjne

1.      Zawody maja charakter regionalny, obejmujący powiat Słupski.

2.      Zawody odbędą się w dniu 18. 11. 2014r. godz. 15.30 na terenie Ośrodka Sportu
i Rekreacji ul. Niedziałkowskiego 2
.

a.Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji zespołowej zespoły otrzymują puchary, medale i dyplomy. Miejsca od IV-  dyplomy.

3.      Kartę zgłoszeniowa należy przesłać na adres:

e-mail: sowmechanik@gamil.com                                                                                             lub telefon / fax: 59 842 48 31 lub osobiście w sekretariacie do dnia 12.11.2014r.

 

C.   Założenia  Regulaminowe

     I.          Warunki uczestnictwa

1.    W zawodach uczestniczą 3-osobowe zespoły tylko ze szkół ponadgimnazjalnych, (dziewczęta i chłopcy mogą uczestniczyć razem w jednej drużynie).

2.    Szkoła może wystawić do 3 reprezentacji.

3.    Każdy zespół winien posiadać podręczną apteczkę pierwszej pomocy.

4.    Uczestnicy zawodów powinni być ubezpieczeni indywidualnie lub zespołowo od następstw nieszczęśliwych wypadków.

5.    Od uczestników wymaga się posiadania:

a.       legitymacji szkolnych,

b.      zaświadczeń (orzeczeń) lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do znacznego wysiłku fizycznego. W przypadku braku takowego odpowiedzialność za stan zdrowia uczniów ponosi szkoła zgłaszająca,

c.       ubiorów dostosowanych do warunków zawodów( stój sportowy na sale gimnastyczna ze zmiennym obuwiem sportowym),

d.      latarkę z kompletem zapasowych baterii.

  II.          Punktacja

1.    Pierwsze miejsce zajmuje zespół, który uzyska największą liczbę punktów za rozegrane konkurencje.

2.    Zasada generalna prowadzenia punktacji finału zawodów stanowi, że zespół – zwycięzca konkurencji otrzymuje liczbę punktów odpowiadających liczbie zespołów uczestniczących   w zawodach, np. jeśli w zawodach uczestniczy 16 zespołów, to zwycięzca konkurencji otrzyma 16 pkt., zdobywca drugiego miejsca 15 pkt., trzeciego – 14 pkt. itd. (zespół zdyskwalifikowany w danej konkurencji – 0 pkt.).

3.    W przypadku, gdy zespoły uzyskają taką samą liczbę punktów w danej konkurencji, zajmą one wówczas miejsca ex aequo i przyznane im zostaną takie same ilości punktów według zasady, że nastąpi zsumowanie punktów za zajęte miejsca i podzielenie ich przez ilość zespołów zajmujących to samo miejsce. Jeśli więc np. trzy zespoły uzyskały najlepszy wynik w danej konkurencji, to zajmą one miejsce 1 w danej konkurencji otrzymają po 15 pkt., przy 16 startujących zespołach (16 pkt za pierwsze miejsce + 15 pkt. za drugie miejsce + 14 pkt. za trzecie miejsce = 45 pkt., po podzieleniu przez 3 / liczba zespołów, które zdobyły tą samą liczbę punktów/ daje 15 pkt.). Następny zespół zajmie wtedy 4 miejsce i otrzyma 13 pkt.

4.    Sposób punktacji w ramach konkurencji przedstawiony jest przy ich omówieniach.

5.    W przypadku uzyskania przez zespoły takiej samej liczby punktów w klasyfikacji generalnej finału, o kolejności miejsc decyduje liczba punktów zdobytych przez zespoły w konkurencji bieg na orientację.

III.          Konkurencje

1.    „Test sprawnościowy”

Sposób przeprowadzenia: na komendę „Gotów” pierwszy zawodnik drużyny przyjmuje na materacu przed drabinkami pozycję leżącą tyłem (stopy zaczepione o dolny szczebel), wyprostowanymi ramionami trzyma piłkę lekarską (2 kg) leżącą za głową. Na sygnał zawodnik wykonuje:

Ø  5 skłonów w przód z dotknięciem piłką dolnego szczebla drabinki i 5 powrotów do pozycji wyjściowej,

Ø  bieg zygzakiem trzy razy z obiegnięciem w końcowej fazie chorągiewki A. W przypadku przewrócenia chorągiewki zawodnik stawia ją na swoim miejscu i powtarza bieg od wcześniejszej chorągiewki,

Ø  skok tygrysi przez piłkę lekarską ułożoną na materacu (miejsce odbicia przed materacem,

Ø  przeskok przez skrzynię sposobem dowolnym,

Ø  naprzemianstronne przeskoki obunóż wzdłuż ławeczki z piłką lekarską (minimum trzy przeskoki), położenie piłki przy chorągiewce,

Ø  przeniesienie piłek lekarskich na odcinku 10m ( zamiana miejsc piłek),

Ø  obiegnięcie chorągiewki, powrót najkrótszą drogą na linię startu i dotknięcie kolejnego zawodnika drużyny, będącego w gotowości do rozpoczęcia ćwiczenia „a”, który bez dodatkowych komend je rozpoczyna.

Uwaga

–                 Drużyna kończy bieg w momencie powrotu na linię startu ostatniego zawodnika.

–                 Test prowadzi się w linii prostej lub na obwodzie sali (placu).

–                 Odległość od linii startu do chorągiewki ok. 50 m.

–                 W trakcie pokonywania testu zawodnicy na uwagę sędziego powtarzają dany element, aż do poprawnego wykonania.

 

2.      „Patrol w mieście”

Ø  Zespoły otrzymają 1 kartę startową i 1 standardową mapę Słupska na której zaznaczone będą punkty do odnalezienia w terenie.

Ø  Odnalezienie punktów należy potwierdzić na otrzymanej karcie startowej. Punkty oznaczone będą lampionami w kolorze biało-czerwonym z kolorowym pisakiem.

Ø  Uczestnicy startują i kończą bieg całym zespołem (liczy się czas przybycia ostatniego zawodnika zespołu).

Ø  Czas trwania biegu –  2,5 godz.

Ø  Punktacja podczas imprezy:

§  brak punktu (PK)- 90pkt.

§  złe oznakowanie (PK)- 60pkt.

§  zła kolejność potwierdzania (PK)- 30pkt.

§  pozostawienie na karcie startowej wolnego pola zamiast kolejnego potwierdzenia punktu kontrolnego – 30pkt.

§  brak opisu lub zły opis punktu kontrolnego (w tym brak wpisanej godziny potwierdzenia PK)- 10pkt.

§  za każdą minutę przekroczonego czasu – 1pkt.

Ø  Łączny czas biegu nie może przekroczyć 3 godz., po tym czasie nastąpi dyskwalifikacja zespołu.

Ø  W przypadku zdobycia jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje czas drużyny.

Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia biegu ze wzglądu na warunki atmosferyczne.

D.   Postanowienia Końcowe

1.    Organizatorzy zawodów nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów i szkód w mieniu powstałych podczas trwania imprezy.

2.    Za dyscyplinę zespołu oraz szkody wyrządzone przez członka zespołu odpowiada jego opiekun.

3.    Uczestników i opiekunów obowiązują przepisy niniejszego regulaminu oraz postanowienia organizatora, a także sędziów poszczególnych konkurencji. W przypadku naruszenia powyższych postanowień, organizator ma prawo zdyskwalifikować zespół.

4.    Wszelkie protesty zostaną rozpatrzone podczas trwania zawodów. Należy je składać
w formie pisemnej do biura organizacyjnego zawodów do 30 min od zakończenia konkurencji lub zaistnienia problemu.

5.    Organizatorzy kolejnych etapów zawodów zobowiązani są do zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa, a w szczególności opieki medycznej podczas trwania imprezy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.    Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatora.

7.    Załącznikami do założeń organizacyjnych i regulaminowych są:

a)      Karta zgłoszenia, zał. nr 1

Informacji udziela: Piotr Grzebieniak tel.: 507 795 031

Zaproszenie w formacje PDF 

 

Zobacz również

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie