„Współczesne problemy resocjalizacji. W stronę integracji teorii z praktyką”. Red. nauk. Wiesław Ambrozik, Marek Konopczyński

Celem obszernej publikacji jest przedstawienie zarówno współczesnego dorobku polskiej i zagranicznej refleksji resocjalizacyjnej wkomponowanej w przestrzeń pedagogiki resocjalizacyjnej, a także ukazanie na tym tle zaniechań, zaniedbań i niedoskonałości naszego rodzimego systemu resocjalizacji instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej.

Spis treści to:

 1. Teoretyczne konteksty procesu resocjalizacji
 • Wybrane konteksty współczesnej myśli resocjalizacyjnej
 • Potrzeby resocjalizacyjne a kryminologia pozytywna
 • Deinstytucjonalizacja w rozwiązywaniu problemów społecznych w środowisku lokalnym
 • Funkcjonalność systemu resocjalizacji
 • Od socjalizacji do readaptacji społecznej – konceptualizacja i mechanizmy działania
 • Podkulturowy nurt funkcjonowania osób pozbawionych wolności – rys „drugiego życia” więziennego
 • Czy resocjalizacja recydywistów ma sens?
 • Nowy (stary) paradygmat w resocjalizacji
 • Resocjalizacja w perspektywie interakcjonizmu symbolicznego
 • Zasada dobra dziecka. Refleksje pedagoga po lekturze projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich
 • Resocjalizacja nieletnich w środowisku instytucjonalnym wobec wyzwań współczesnej rzeczywistości
 1. Praktyczny wymiar oddziaływań resocjalizacyjnych
 • Terapia czy izolacja? Rzecz o praktyce stosowania środków leczniczych w jednostkach penitencjarnych
 • Możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych wobec sprawców zabójstw wielokrotnych
 • Znaczenie duszpasterstwa więziennego w resocjalizacji skazanych
 • Praktyka resocjalizacyjna wobec czynników ryzyka przestępczości kobiet – wybrane aspekty
 • Modele (re)adaptacji skazanych kobiet do warunków izolacji więziennej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskim więziennictwie
 • Rodzicielstwo naznaczone uwięzieniem dorosłego dziecka
 • Założenia psychologii pozytywnej w projektowaniu alternatywnych metod pracy resocjalizacyjnej w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
 • Zakład poprawczy terapeutyczny w systemie resocjalizacji nieletnich
 • Współpraca z rodzinami dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie
 • Proces usamodzielniania wychowanków opuszczających placówki resocjalizacyjne
 • Zagrożenia i perspektywy kurateli sądowej w świetle współczesnych koncepcji probacji i metodyki resocjalizacji
 • Refleksje nad diagnostyczną funkcją rodzinnej kurateli sądowej
 • Profilaktyczna funkcja Policji w działalności dzielnicowych
 • Praca streetworkera w lokalnym systemie profilaktyki społecznej i resocjalizacji
 • Pomoc socjalna w przeciwdziałaniu niedostosowaniu społecznemu dzieci
 • Mediacja jako niewykorzystany środek wychowawczy i profilaktyczny

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie