„Współczesne modele i strategie resocjalizacji”. Red. nauk. Robert Opora, Radosław Breska, Joanna Jezierska, Małgorzata Piechowicz

Publikacja odwołuje się do teoretycznych i praktycznych aspektów resocjalizacji. Opisane w niej zostały interesujące modele i formy pracy korekcyjnej, które pozwalają rozwiązać różne problemy osób naruszających normy społeczne.

Spis treści to:

Część pierwsza. Sprawcy przestępstw: modele i formy oddziaływań resocjalizacyjnych

 1. Metody wykorzystywane w probacji organizowanej strategią indywidualnych przypadków
 2. Warunki efektywnych programów resocjalizacyjnych w ujęciu ekologii społecznej
 3. Dobre praktyki w zakresie sprawiedliwości naprawczej w USA i Europie
 4. Poziom aktywności fizycznej a zaburzenia depresyjne wśród mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności
 5. Wykształcenie jako czynnik inkluzji społecznej skazanych
 6. Praca wychowawcy penitencjarnego ze zbiorowością osób zdegradowanych w społeczności więziennej
 7. Przewidywanie przestępczości jako element składowy procedury resocjalizacji
 8. Diagnoza penitencjarna i jej rola w projektowaniu oddziaływań penitencjarnych
 9. Grupy ryzyka powrotu do przestępstwa na gruncie Kodeksu karnego wykonawczego. Rola i zadania kuratora wykonującego orzeczenia w sprawach karnych
 10. Analiza preferencji wartości kobiet skazanych za zabójstwo

Część druga. Resocjalizacja osób niedostosowanych i wykluczonych społecznie

 1. Wykorzystanie konfliktu motywacyjnego w procesie resocjalizacji
 2. Rozmowa indywidualna wychowanka z wychowawcą w placówce resocjalizacyjnej
 3. Złe dzieci czy źli rodzice? Rodzina pochodzenia a funkcjonowanie nieletniego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
 4. Obawy i oczekiwania w zakresie usamodzielniania wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szczecinie
 5. Poczucie bezpieczeństwa chłopców niedostosowanych społecznie przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
 6. Metoda Balinta – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i wsparcie oddziaływań kadry pedagogicznej
 7. Poczucie koherencji osób uzależnionych od narkotyków
 8. Teatr jako narzędzie adaptacji społecznej
 9. Wykorzystanie metod, technik i narzędzi psychologicznych w pracy resocjalizacyjnej
 10. Bezdomność kobiet z dziećmi a możliwości profilaktyki

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie