Plebańska Marlena, Szyller Aleksandra, Sieńczewska Małgorzata
„Q edukacji cyfrowej”
Publikacja opiera się na wynikach największego polskiego badania Polska Szkoła w Dobie Cyfryzacji. Książka odnosi się do całego środowiska szkolnego, obejmującego uczniów, nauczycieli, rodziców, kadrę zarządzającą. Głównym celem badania była kompleksowa diagnoza stanu wykorzystania technologii cyfrowych w szkołach.
Cele szczegółowe odnosiły się do diagnozy:
  • Potrzeb, oczekiwań oraz możliwości środowiska szkolnego w kontekście wykorzystania technologii cyfrowych
  • Metod, form i narzędzi wykorzystania technologii cyfrowych różnych typów szkół oraz poziomów edukacyjnych
  • Poziomu wykorzystania różnego typu sprzętu oraz oprogramowania w kontekście prowadzenia lekcji z wykorzystaniem technologii cyfrowych
  • Poziomu wykorzystania elektronicznych zasobów edukacyjnych w procesach dydaktycznych
  • Zalet, wad, szans i zagrożeń wykorzystania technologii cyfrowych
Książka podzielona jest na 6 rozdziałów:

Rozdział 1. Znaczenie cyfryzacji we współczesnym świecie
Rozdział 2. Pedagogiczne i psychologiczne podstawy edukacji XXI wieku
Rozdział 3. Infrastruktura polskich placówek edukacyjnych
Rozdział 4. Sprzęt i narzędzia cyfrowe w szkole
Rozdział 5. Wykorzystanie zasobów cyfrowych w szkole
Rozdział 6. Kompetencje cyfrowe nauczycieli

 

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie