Edukacja medialna, informacyjna i cyfrowa (nie tylko) w bibliotece. Doświadczenia i wyzwania„Edukacja medialna, informacyjna i cyfrowa (nie tylko) w bibliotece. Doświadczenia i wyzwania”. Red. nauk. Anita Has-Tokarz

Nowoczesna edukacja medialna adekwatnie odpowiada na potrzeby różnych grup społecznych, a także na potrzeby rynku, jest realizowana w sposób przynoszący realne korzyści (m.in. przyczynia się do rozwijania kapitału społecznego oraz kapitału ludzkiego) i sprawia, że aspekty etyczny i humanistyczny i techniczny stanowią oś centralną użytkowania mediów i technologii cyfrowych.

Podział publikacji:

  • EMIC w działaniach światowych i krajowych organizacji bibliotekarskich. Dokumenty, problemy, modele rozwiązań
  • Edukacja medialna w bibliotece wobec zmieniających się potrzeb i zachowań komunikacyjnych iGen(eracji) i pokolenia Alpha
  • Użytkownicy aplikacji TikTok – charakterystyka społeczności w świetle badań ankietowych
  • Znaczenie programów ERASMUS+ i POWER dla rozwoju edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej – na przykładzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
  • Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwijaniu kompetencji kluczowych na przykładzie projektu „AstroSTEM is Cool” realizowanego w ramach programu Erasmus+
  • Znajomość narzędzi TIK wśród studentów Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie w czasie pandemii – badanie ankietowe
  • Oferta dydaktyczno-edukacyjna w Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej – stan obecny oraz strategia jej rozwoju
  • Wyszukiwanie odwrotne. Wyszukiwanie obrazów cyfrowych ze względu na ich zawartość

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie